INFOBREV 11/2016

1.  Aktuellt 
 

Pia K Eriksson disputerade för doktorsgraden i socialt arbete 12.11.2016

Opponent, professor Tommy Lundström; kustos, professor Ilse Julkunen och disputerande magister Pia K Eriksson

Känslor och makt sammanflätas i adoptionsprocessen

Blivande adoptivföräldrar slits mellan den känslostyrda längtan efter barn och den rationella rollen som erbjudare av ett hem för barnet. Adoptivföräldrarnas roll som klienter i socialvården skapar spänningar mellan det privata och det offentliga, visar en doktorsavhandling vid Helsingfors universitet.

– Studien visar att 81,7 procent av adoptivföräldrarna är nöjda med den service de erbjudits, berättar politices magister Pia Eriksson, som granskar den lagstadgade adoptionsrådgivningen och -servicen i Finland inför en internationell adoption.

Eriksson vill fördjupa förståelsen för blivande adoptivföräldrars upplevelser genom att studera begreppen känslor, makt, social interaktion och servicetillfredsställelse. Servicetillfredsställelsen förklaras bäst av relationen och interaktionen mellan klient och professionell.

Ba­lans­gång­en mel­lan emo­tio­nel­la och ra­tio­nel­la tan­kar ska­par stress

Blivande adoptivföräldrar känner ofta stress som hänger ihop med rädslan för att mista det önskade barnet genom ett avslag i utvärderingsprocessen eller ett avbrott i adoptionsprocessen. Socialarbetarnas roll som portvakter är genomgående närvarande. Denna maktkonstellation upplever adoptivföräldrarna genom kontrollerande förfaranden.

– Detta i kombination med det sårbara klientförhållandet och beroendet av systemet orsakar ilska och rädsla, säger Eriksson.

Läs hela pressmeddelandet via webbsidan:
https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/kanslor-och-makt-sammanflatas-i-adoptionsprocessen

Källa: Helsingfors universitets pressmeddelanden 7.11.2016, Christa Liukas

FSKC/Mathilda Wrede-institutet gratulerar Pia för en lyckad disputation.
Ladda ner och läs avhandlingen via Helsingfors universitets webbplats:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167886/prospect.pdf?sequence=1

 

Spetsprojektet för utveckling av barn- och familjetjänster
Social- och hälsovårdsministeriet och LAPE-förändringsprogrammet för utveckling av barn- och familjetjänster har gett FSKC i uppdrag att dels kartlägga de svenskspråkiga barnens, ungas och familjernas tjänster och dels bedöma utvecklingsprogrammets språkkonsekvenser. Vi är sålunda intresserade av att utreda de svenskspråkiga familjernas service och vilka speciella utmaningar och styrkor det finns. I kartläggningen jämför vi nuläget med innehållet och målen för LAPE-programmet. Med utredningsarbetet vill vi säkra att programmet riktar utvecklingsåtgärderna rätt också med tanke på de svenskspråkiga barnens, ungas och familjernas tjänster. Genom kartläggningen vill vi hitta konkreta förslag som i utvecklingsprogrammet bör tas i beaktande och på vilket sätt arbetet borde riktas framöver. FSKC kommer att vara i kontakt med kommuner, organisationen, forskare och utbildare och andra som verkar för svenskspråkig service.

 

DelSam nyheter

Projektet DelSam har fått äran att hålla en workshop på Ung2017 tillsammans med Frida Westerback, Mathilda Wrede-institutet och Ung Dramatik samt Helsingfors stads kulturcentral. Ung2017 ordnas 27-29.3.2017 och är ungdoms- och pedagogiebranschens största professionella evenemang. UNG2017 bjuder på möten, nätverkande och samhällelig diskussion.

Temat för workshopen är bemötandet av ungdomar inom välfärdstjänster. Syftet med workshopen är en upplevelsebaserad inlärning där deltagarna får konkret uppleva hur det känns att bli bemött på olika sätt och därefter reflektera kring sina erfarenheter.

Vidare är syftet med workshopen att lyfta fram kulturarbetets resurser och kunnande, som stöd för inlärning och arbete med unga. Workshopen baserar sig på erfarenheter från DelSam-helheten, Fridas forskning och ungdomars medverkan.

Välkomna med! Läs mer om evenemanget på http://www.nuori2017.fi/

 

Parempi Arki är ett Kaste-projekt och projekttiden är 1.3.105-31.10.2017
Parempi Arki är ett Kaste-projekt, där man utvecklar socialvårdens, primärhälsovårdens och specialsjukvårdens verksamhetsmässiga integrering på Mellanfinlands område. Målgruppen för utvecklingsarbetet är hemmaboende kunder som använder mycket olika tjänster. Syftet med utvecklingsarbetet är att stöda integreringen av olika tjänster till en ändamålsenlig och kundorienterad helhet.

Projekttiden är 1.3.2015 – 31.10.2017.
Projektområdet innefattar 5 landskap och 61 kommuner.

I Parempi Arki utvecklar man:
* Gemensamma kriterier och verksamhetsmodell för identifiering av kunder som använder många tjänster
* En kundorienterad social- och hälsovårdens vård- och serviceplan
* Verksamhetsmodeller för social-, hälso- och sjukvårdensvårdens samarbete
* Fungerande gemensam servicehandledning

I projektet har man tagit fram ett verktyg för att känna igen kunder som använder mycket tjänster. Därtill har man tillsammans med ett nationellt koordinerat nätverk (https://www.innokyla.fi/web/verkosto1803119) utvecklat en gemensam vård- och serviceplan för målgruppens kunder.

Det konkreta mångprofessionella samarbetet och testningen av ovan nämnda verktyg förverkligas av mångprofessionella team från hela projektområdet. Teamen deltar i seminarieomgångar omfattande sex dagar (2 + 2 + 2), under de vilka de planerar och utvecklar sitt samarbete. Mellan seminarierna testas sedan samarbetsmodellerna i verksamheten. Sammanlagt deltar 37 mångprofessionella team och omkring 270 yrkesverksamma på sote-området i projektets seminarieomgångar. Bland teamens målgrupper finns flera olika kundgrupper representerade, bl.a. barnfamiljer, mentalvårds- och missbrukarklienter och äldre. Mera information om projektet finns på www.parempiarki.fi .Där finns även allt projektmaterial (http://www.parempiarki.fi/materiaalipankki) att tillgå. Projektets framåtskridande och resultat kan man följa i projektets nyhetsbrev (http://www.parempiarki.fi/materiaalipankki/category/5-tiedotteet).

Kontaktperson: Jessica Fagerström, jessica.fagerstrom@seamk.fi

 

2.  Seminarier, konferenser och kongresser


Välkommen med på Rätt till ett eget hem-jippo i Vegahuset 1 december
Tidpunkt: 1.12.2016 kl. 16:30-18:30
Plats: FDUV, Vegahuset, Nordenskiöldsgatan 18 A, Helsingfors

FDUV har i fem år arbetat med individcentrerad planering inom flyttningsförberedelse. I flyttningsförberedelsegrupper är individen i centrum och vi bygger på dennes resurser och styrkor.  Då mänskor själva tar ansvar kan de verka som fullvärdiga medborgare, som har en aktiv roll i samhället.

Kom och lär dig mer om boendefrågor under lediga former och träffa andra som deltagit i flyttningsförberedelsekurser. Alla är välkomna! Se närmare program på FDUV:s hemsida http://fduv.fi/sv/aktuellt/kalender/view-22718-56695

För att kunna beräkna serveringen och beakta specialdieter, ber vi att du anmäler dig till elina@fduv.fi, tfn 040 508 5110. Välkommen!

 

Palveluohjauksen toinen kansallinen kehittämispäivä
toteutetaan torstaina 8.12.16 Helsingissä Lapinlahden sairaalassa. Päivän teemana on "Palveluohjaus kulttuurien tulkkina".
Toteutuksesta vastaa Suomen palveluohjausyhdistys (SPO) ry. ja osallistumismaksu on 60 euroa. Osallistujamäärä on rajoitettu ja osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoa saat Sauli Suomiselta: sauli.suominen@welho.com.
Linkki alustavaan ohjelmaan: www.goo.gl/dGdMbv

 

Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning 20.01.2017 i Oslo, Norge
Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga?
Datum: 20 januari 2017
Tid: 9.30-16.00
Plats: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo, Norge

Språk: Skandinaviska (vilket innebär att presentationerna kan vara på svenska, norska eller danska)
Seminariet är avgiftsfritt och vi bjuder på lunch.

Vi har aldrig haft så utbildade och kompetenta unga i Norden som vi har i dag. Samtidigt har vi alltfler unga som uppger att de lider av psykisk ohälsa, samt unga som på grund av olika faktorer riskerar att hamna i sårbara situationer. Den växande psykiska ohälsan bland unga utgör en av de största folkhälsoutmaningarna våra nordiska samhällen står inför.

Välkommen till en viktig dag där vi diskuterar hur dagens unga mår och vad samhället måste investera i för att förbättra deras välfärd. Vi presenterar även exempel på verksamheter som lyckats bra med att skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

Anmäl dig redan nu för att vara säker på att få en plats. Anmäl dig via webbsidan:
http://nordicwelfare.org/Events/slutkonferens-unga/
Läs mer om projektet Unga in i Norden via länken:
http://nordicwelfare.org/unga-in-i-norden
Sista anmälningsdag: 10 januari 2017

 

Valtakunnalliset Aikuissosiaalityönpäivät 25-26.1.2017 Lahti
Paikka: Sibeliustalo, Ankkjurikatu 7. 15140 Lahti
Vuonna 2017 päivien pääteemana on Aikuissosiaalityön uudet kumppanuudet ja vaikuttavuus.  Keskitymme ajankohtaiseen aiheeseen sosiaalityön asemasta muuttuvissa rakenteissa, jotka tuovat mahdollisuuksia ja vaateen uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen sekä työn vaikuttavuuden osoittamiseen.
Aikuissosiaalityölle avautuu lähitulevaisuudessa merkittävät mahdollisuudet uudistua ja terävöittää toimintaansa ainakin kolmen tosiasian kautta.

Ohjelma löytyy osoitteesta
https://www.facebook.com/events/165004283926976/

Ilmoittautuminen on avattu!
https://www.webropolsurveys.com/S/8A60844C46C1A6F1.par

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Kirsi Kuusinen-James,
kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi  +358 44 729 7981
Lisätietoja myös:
http://www.phsotey.fi/assets/files/2016/02/Ohjelma.pdf

Järjestävät tahot:
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso – liikelaitos, Socca, Sosiaalitaito, Talentia, LAMK, Verson alueen kunnat sekä yhteistoiminta-alueet


Dagarna för forskning inom socialt arbete (Sosiaalityön tutkimuksen päivät)

ordnas 16.02.-17.02.2017 i Helsingfors och Helsingfors universitet.
Dagarnas tema är: Sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa
Millaisia uusia yhteisöllisyyden muotoja verkoissa ja niiden ulkopuolella syntyy? Pysyykö sosiaalityö mukana muutoksessa? Ketkä putoavat digiajan kelkasta? Millaisia hallinnan ja vallan kysymyksiä järjestelmät luovat? Löydämmekö uusia luovia tapoja vastata ajan ja arjen haasteisiin?

Ehdotuksia työryhmiksi voi esittää marraskuun aikana osoitteeseen sttp-2017@helsinki.fi

Yhteystiedot
Helsingin yliopisto, Sosiaalityön oppiaine
Snellmaninkatu 10, 0014 Helsingin yliopisto
S-posti: sttp-2017@helsinki.fi

Läs mera via webbsidan: http://blogs.helsinki.fi/tutkimuksenpaivat2017/

 

TERVE SOS 2017 hålls i Helsingfors mässcentrum, kongressflygeln 4-5.5.2017
Tapahtuma järjestetään 28. kerran. Tapahtuma toimii sosiaalisena innovaationa yhdistäessään sosiaali- ja terveysalan päättäjät ja työntekijät koulutustapahtuman äärelle oppimaan ja jakamaan osaamaansa uutta sekä verkostoitumaan. Ohjelma julkaistaan joulukuussa 2016.

Seminaariohjelmaan on tulossa seuraavia aiheita:
Sote-asiakkaan valinnanvapaus
Kokemustietoa asiakkailta
Maakuntien ja kuntien uudet roolit
Uudistuksen johtaminen
Digitalisaation vaikutus työhön

Kontaktperson: Eeva Teija,  teija.eeva@thl.fi  
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/terve-sos-2017

 

********

Infobrevets utgivningsdatum och deadlines

2016
12                  14.12.2016                         12.12.2016

2017
01                  16.01.2017                         18.01.2017
02                  13.02.2017                         15.02.2017
03                  13.03.2017                         15.03.2017
04                  18.04.2017                         19.04.2017
05                  15.05.2017                         17.05.2017
06-07             12.06.2017                         14.06.2017

 

Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet.

FSKC på facebook och webben
På facebook:
https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/

På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår händelsekalender med händelser, seminarier och evenemang för alla smakinriktningar.

Meddela gärna om du har något du vill att skall publiceras i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi