Mathilda Wrede-institutet är ett undervisnings- och utvecklingsinstitut inom det sociala området som inriktar sig på praktikrelevant forskning om socialt arbete. Dess mål är att utveckla interaktionen mellan undervisning, forskning och praktik inom det sociala området.

 

Institutet koordinerar forsknings- och utvecklingsarbete inom Svenskfinland, stöder socialarbetare och studerande som vill bedriva forskning om det egna arbetet och sammanför aktörer som är intresserade av praktikforskning.

Målet är att främja delaktighet, jämlikhet och välfärd genom att etbjuda studerande, praktiker, servicebrukare, forskare och lärare inom det sociala området tillfällen att mötas i dialog och bedriva kunskapsutveckling tillsammans.

 Mathilda Wrede-institutet är beläget i Helsingfors och betjänar hela Svenskfinland. Till Mathilda Wrede institutets personal hör en professor i praktikforskning och två forskarsocialarbetare. Verksamheten sker i nära samarbete med  Helsinki Practice Research Center vid Helsingfors universitet.

Institutets publikationer omfattar 6 doktorsavhandlingar samt ett antal pro gradu-avhandlingar, andra forskningsrapporter och studerandearbeten inom praktikforskning. 

 

Medverkande:  Helsingfors stad, Västra Nylands välfärdsområde, Östra Nylands välfärdsområde, Stiftelsen Arcada, Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid samt Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC).

************************************************************************

Aktuellt

 

Forskning i systemisk praktik i tvåspråkiga välfärdsområden

 

Forskningsprojektet MultiPrax granskar vardagseffekter i en systemisk kontext i socialt arbete inom tvåspråkiga välfärdsområden. 

Projektet tar avstamp i det utvecklingsarbetet som genomförts nationellt sedan 2017. Tidigare studier kring temat har fokuserat på implementeringen av det systemiska arbetssättet och på hur implementeringsprocessen genomförts inom de olika områden, framför allt under de första åren. Vad vi eftersträvar i vår studie är att få en helhetsbild av vilka olika effekter man kan se både vad gäller de professionella arbetet, barns och familjers delaktighet samt upplevda resultat. Vi samlar data inom tre välfärdsområden: Österbotten, Västra Nyland och Egentliga Finland genom enkäter, dokument och intervjuer för att få en djupare förståelse av vad systemisk praktik är. 

Forskningsprojektet har inletts under en intressant tid som, till en följd av att social- och hälsovården och räddningsväsendet sedan årsskiftet sköts av välfärdsområden istället för kommunerna, varit turbulent. Social- och hälsovårdsreformen har fört med sig många utmaningar, såväl inom ekonomin som inom personalomsättningen.

Under forskningsprojektets inledande fas riktade vi  en enkät till ledare, professionella och samarbetspartner inom barnskydd, och barn- och familjeservice. Enkäten strävade att få en bild av det systemiska arbetet inom barnskydd, barn- och familjesocialservice och eftervård inom välfärdsområdet. Frågorna täckte hela spektret kring centrala värderingar som styr, tvåspråkigheten, vilka resurser och kunskap finns tillhanda, bedömningar av samarbetet inom området bedöms, samt vilka effekter man ser både på klient och personalnivå och vilka de centrala utvecklingsområden är. Även om antalet svar var litet, n=34, gav svaren en relativt enhetlig bild av verksamheten och visade också på klara samband. De öppna svaren var informativa och visar att informanterna har varit måna om att svara med eftertanke för att beskriva erfarenheterna av verksamhetsmodellen samt de utmaningar som välfärdsområdesförnyelserna medfört. En del uppledve t.ex att det har försämrats efter övergången till välfärdsområde i och med att ”förmannen finns långt borta och är överbelastad och att det känns som att ingen haft tid att ta tag i och fundera över dessa frågor”. Intressant var att det fanns ett statistiskt samband mellan frågan om kompetens, implementering samt klientdelaktighet. Bättre kompetenser tenderar bidra till bättre implementering. När det gäller effekten av implementering på delaktighet visade en signifikant interaktion att denna effekt berodde på kvaliteten på samarbete. När samarbetet är dåligt har implementering inte en signifikant effekt på delaktighet, men när samarbetet är gott har implementering en signifikant positiv effekt på delaktighet. Informanterna beskrev betydelsen av att ”man inte känner sig ensam mera i det krävande arbetet genom att man förankrade kunskapen inom en större grupp och hade därmed en större expertis att tillta”. Det här medförde också att klienterna kände sig motiverade till att delta.

Forskningsprojektet fortsätter nästa år 2024 med en uppföljning av enkäten samt med intervjuer både av professionella och familjer. Under våren inleds också workshoppar med de tre välfärdsområden för att jämföra de olika resultaten och lära av varandras erfarenheter.

Ilse Julkunen, Ann Backman, Vincze Laszlo, Leo Larjanko och Ida Nikula samt hela forskningsteamet MultiPrax

 

 

tidigare evenemang

 

 

 

PRAKTIKFORSKNINGSDAGEN 18.1.2024 klo 12–15.30

Under dagen får vi ta del av erfarenheter och resultat från aktuella forskningsprojekt inom socialt arbete. Tillställningen är öppen för alla som är intresserade av forskning. 

Plats: Porthania P673

Workshops: P673, P723 ja P724

Program  

12.00–12.10 Avaussanat/ Välkomstord
Ilse Julkunen ja Maija Jäppinen

12.10–12.40 Vuorovaikutus lapsi- ja perhesosiaalityössä – TAITAVA-tutkimushankkeen esittely ja alustavia tuloksia
Maija Jäppinen, Nanne Isokuortti, Kaisa Pasanen, Eveliina Heino ja Tuuli Lamponen

12.40–13.10 Sukupuolen moninaisuus kouluissa – yhdeksäsluokkalaisten kokemuksia sateenkaarityöpajoista
Matilda Wrede-Jäntti

13.10–13.40 Koulun sosiaalityön dokumentointia tutkimassa osana ASTULA-hanketta
Noora Mäkinen ja Aino Kääriäinen

13.40–14.00 Paus och kaffe

14.00–15.00 Arbete i workshops utgående från forskningspresentationerna

 1) Vuorovaikutus lapsi- ja perhesosiaalityössä

 2) Dokumentointi sosiaalityössä

 3) Sukupuolen moninaisuus ja sosiaalityö

15.00–15.30 Sammanfattning av workshops och avslutandet av dagen

 

 

10.11 2023

 

Välkommen på Merete Monrads föreläsning THE EPISTEMIC VALUE OF ANGER IN SOCIAL WORK som ordnas 10.11 2023 klo 10-11.30 på Zoom. Practice Research Talks ordnas av Helsinki Practice Research Centre

 

Specialforskare Pia Eriksson från Institutet för Hälsa och välfärd kommenterar föreläsningen.

Tid finns också för gemensam diskussion.

Practice Research Talks webbinarierna är fokuserade på nationellt och internationellt forskningssamarbete och diskussionen kommer att föras på engelska.

Vi välkomnar även aktörer på andra högskolor eller tredje sektorn, praktiker och andra intresserade.

Välkomna med och lyssna och diskutera 10.11. klo 10 genom följande 

länk

(Meeting ID: 763 821 8190, Passcode: 220643)

 

 

15.11 2023

 

INTERNATIONAL DOCTORAL PRACTICE RESEARCH SEMINAR 15.11.KLO 11-13 (EET)

Hosted by the 5+1 Practice Research Collaboration, University of
Melbourne, the Centre for Social Work Innovation and Research,
University of Sussex and the Helsinki Practice Research
Centre, Finland

Mer info på HPRC:s hemsida

 

17.11 2023

klo 9-10.15 Integratiivisen tutkimus- ja kehittämisyhteistyön rakenteet (Strukturerna inom integrativt forsknings- och utvecklingsarbete)

 

HPRC ordnar tillsammans med Södra Finlands Kompetens- och stödcenter för de mest krävande tjänsterna för barn och unga-projekt tre webbinarier som behandlar kopplingarna mellan praktik, utveckling och forskning ur ett integrativt perspektiv. Tillställningarna ordnas i Teams och är öppna  för alla intresserade. 

Tillställningarna består av presentationer som hålls av forskare, utvecklare och professionella inom klientarbete.

Detaljerade program och anmälan:

här 

 

24.11 2023

 

24.11. kl. 9–10.00 Forskningsmorgonkaffe
Att utvärdera effektivitet inom socialt arbete.

Elina Aaltio, forskardoktor, Helsingfors universitet, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd

Länken till Teams-evenemanget  

https://www.socca.fi/tapahtumat

Välkommen på forskningsmorgonkaffe i socialt arbete som vi bjuder på i webbinarieform under höstmånadernas varje sista fredag! Kom och ta del av aktuell forskning inom socialt arbete! Tillställningarna består av korta presentationer som hålls av forskare och det finns tid för frågor och svar. De erbjuder en möjlighet att del av aktuell forskning inom socialt arbete och att föra en dialog mellan forskning och praktik.

 

18.1 2024

 

PRAKTIKFORSKNINGSDAGEN 18.1.2024 klo 12–15.30

Plats: Porthania P673

Workshops: P673, P723 ja P724

Målgrupp: HPRC:s tillställningar är öppna för alla som är intresserade av forskning. Praktikforskningsdagens främsta målgrupp är praktiker såsom professionella inom klientarbete inom välfärdsområdena, ledningen, experter och utvecklare. Vi välkomnar även representanter från andra högskolor och från tredje sektorn. Språk: svenska och finska, principer för flexibel mångspråkighet tillämpas Anmälan senast 11.1 2024 genom följande

länk

 

Program: 12.00–12.10 Välkomstord Ilse Julkunen och Maija Jäppinen

12.10–12.40 Växelverkan inom barn- och familjesocialarbete. Presentation av TAITAVA forskningsprojektet och preliminära resultat Maija Jäppinen, Nanne Isokuortti, Kaisa Pasanen, Eveliina Heino och Tuuli Lamponen

 

12.40–13.10 Mångfald av kön i skolan- niondeklassisternas erfarenheter av regnbågsworkshops Matilda Wrede-Jäntti

 

13.10–13.40 Forskning av dokumentation i socialt arbete i skolan som en del av ASTULA projektet Noora Mäkinen och Aino Kääriäinen

 

13.40–14.00 Paus och kaffe

 

14.00–15.00 Arbete i workshops utgående från forskningspresentationerna Workshop

1) Växelverkan inom barn- och familjesocialarbete Workshop

2) Dokumentation i socialt arbete Workshop

3) Mångfald av kön och socialt arbete Workshop

 

15.00–15.30 Sammanfattning av workshops och avslutandet av dagen

.

 

 

 

 

Forskningsmorgonkaffe

Fre 29.9 2023 klo 9–10.00
Att forska ur ett barncentralt perspektiv/ Tutkiminen lapsilähtöisestä näkökulmasta
Siv Kola, doktorand, Helsingfors universitet

Fre 27.10 2023 klo 9–10.00
Tietojärjestelmät ja tiedolla johtaminen sosiaalipalveluissa
Samuel Salovaara, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto

 

 

Välkommen till Practice Research Talks Webinar 17.11 2022 klockan 10–12 

Professor Christa Fouché från Aucklands universitet presenterar via zoom:
Results to Practice: Navigating Complexities to Create Meaningful Impact
Efter Christa Fouchés keynote får vi först lyssna till specialsakkunnig Heidi Muurinen från Institutet för hälsa och välfärd som kommenterar anförandet, och därefter följer öppen diskussion med alla deltagare. 

Du kommer till tillställningen här:

https://helsinki.zoom.us/j/69248608787?pwd=VzFGS0Rwenh4NXhXSDFTQzNDNVNIQT09 

(Meeting ID: 692 4860 8787, Passcode: 019927) 


För mer information:

Tuuli Lamponen, D.Soc.Sc.​
University lecturer in social work, University of Helsinki
tel. +358 294123883
tuuli.lamponen@helsinki.fi
Research coordinator in Helsinki Practice Research Centre (HPRC)
Postdoctoral researcher, University of Tampere
Researcher in: Lastensuojelu lapsen etuna? (ETU) 

*************

Helsinki Practice Research Centre (HPRC) har lanserats 2022!

Som del av disciplinen socialt arbete vid Helsingfors universitet, är Helsinki Practice Research Centres (HPRC) mission att befrämja välfärd, delaktighet och jämlikhet. Vi förverkligar detta genom att i samarbete med olika aktörer bedriva praktikrelevant forskning i socialt arbete, samt stödja användningen av forskningsbaserad kunskap. Också Mathilda Wrede-institutet är med.

Läs mera här: HPRC

 


Studiehelheten Praktikforskning I & II vid Helsingfors universitet förnyas 

Studiehelheten Praktikforskning I & II (omfattning 10 studiepoäng) förnyas. Under hösten 2021 inleder vi smågruppsarbeten som omfattar fler studeranden än tidigare. Smågrupperna, bestående av 5-8 studeranden, handleds av en universitetslärare. Er arbetsplats ges nu möjlighet att erbjuda ett forskningstema som en smågrupp, tack vare fler studeranden, kan belyser ur ett både djupare och bredare perspektiv än tidigare. Av arbetsplatsen förutsätts liksom tidigare år att den förbinder sig att samarbeta med studerandena under både planeringsskedet och förverkligande av studien. 

Förutom denna nya smågruppsmodell kan studeranden, såsom tidigare år, göra mindre praktikforskningsarbeten antingen i par, eller i vissa fall, ensamma. Oberoende av gruppstorlek är det väsentligt att studerandena genomför sina praktikforsknings-arbeten i nära samarbete med arbetsplatsen. 

Vi erbjuder er nu tillfälle att lägga fram förslag till teman för praktikforskningsarbete, så väl för grupper som för mindre pararbeten. Arbetena genomförs hösten 2021 och rapporteras i början av 2022. Det föreslagna temat (för det mer omfattande smågrupps-) för praktikforskningen skall inte vara ett exakt formulerat forskningsuppdrag, utan ett mer allmänt formulerat förslag på ett tema eller fenomen som ni gärna skulle se att studerades vid er enhet. Det slutgiltiga temat och genomförandet av praktikforskningen fastslås i samarbetet mellan arbetsplatsen och universitetet, både av studerandena och kursansvariga i början av hösten.  

 

Vänligen sänd in era förslag genom att fylla i den bifogade blanketten senast den 11 juni 2021. 

 

Vi är tacksamma för att ni visar intresse för praktikforskning!   

 

Ifall ni har frågor som rör praktikforskningen går det bra att ställa dem till  

Matilda Wrede-Jäntti, e-post: matilda.wrede-jantti@helsinki.fi 

Petra Malin, e-post: petra.malin@helsinki.fi

 

Blanketten:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/111794/lomake.html

Infobrev som pdf

 


 

Mathilda Wrede webbinarium 2021 –
Att bemöta invandrare i välfärdssamhället


Fredagen 12.3.2021 kl. 9.00–11.45, Zoom


Välkommen på Mathilda Wrede webbinariet 2021! Under förmiddagen får vi en inblick i aktuell socialvetenskaplig forskning om att bemöta invandrare i välfärdssamhället. Temat granskas ur olika perspektiv: urbant socialt arbete, föräldrars erfarenheter av funktionshinderfrågor, samt kritiska perspektiv på inkludering av vuxna migranter i integrationsprogram. Förmiddagen avslutas med praktikers reflektioner kring forskningsresultat.

 

SOCIALEXPO 2021 – Välmående och lärande i studierna och i sociala arbetets praktik


Fredagen 12.3.2021 kl. 13.00–15.00, Zoom


Under eftermiddagen dyker vi in i studie- och arbetslivet i socialt arbete. Socialexpo erbjuder aktuell forskning om val av yrkeskarriär för socialarbetare samt en inblick i temat psykisk välbefinnande i studier och inför arbetslivet. Under expo delar studeranden sina erfarenheter av praktikstudier samt presenterar resultat från studiearbeten i praktikforskning.

Program

Anmäl dig genom denna länk!


online Workshop: lärande i arbetet 16.12.2020 kl. 14-15.30 

Är du intresserad av:

- kritisk reflektion
- professionell utveckling
- evidensbaserad praktik

Kom med på workshop!

Workshopen leds av Gunilla Avby, filosofie doktor i pedagogik från Stockholms universitet som forskat om kunskapsanvändning, professionell expertis och lärande i socialtjänsten i Sverige!

Läs mer om Gunilla

Under workshopen har du möjlighet att reflektera tillsammans med andra professionella en text du läst på förhand.

Workshopen är avgiftsfri och arrangeras online på Zoom. Länken och texten får du genom att anmäla dig. Första 20 anmälda ryms med.

Anmälning senast 11.12.2020 med webropol-länken!

Fråga mer: ilona.fagerstrom@hel.fi


Forskningsidéer för studieperioderna i praktikforskning i socialt arbete efterlyses inför hösten 2020

 

Studieperioderna i praktikforskning i socialt arbete vid Helsingfors universitet påbörjas igen höstterminen 2020. Under studieperioderna förverkligar studerande i samråd med arbetsgemenskaper praktikforskningsstudier. Studierna baserar sig på idéer som arbetsplatserna föreslagit.

Vi ber därför arbetsplatserna att igen sända förslag på forskningsteman som ni finner relevant för ert arbete. Idéerna bör vara universitetet tillhanda senast den 10 september 2020.

Eftersom det speciellt nu är mycket svårt att förutse framtiden, är forskningsidéerna inte bindande; när höstterminen börjar, ska vi kolla läget på nytt och göra, om det behövs, ändringar i förverkligandet av studieperioderna.

Blanketten för praktikforskningsidéerna finns här:

https://blogs.helsinki.fi/mtapola/2020/04/20/kaytantotutkimusidealomake-blankett-for-praktikforskningsideerna/ 

Kom ihåg att fylla i varje förslag till en praktikforskningsstudie på en separat blankett.

Blanketten sänds till universitetet här: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97280/lomake.html

Där hittar ni också tilläggsinformation om studieperioderna.

Alla idéer är hjärtligt välkomna. Information om utlysningen av praktikforskningsidéer får ni fritt sprida vidare.

Ni kan titta på föregående periods postrar här!

Har du eventuella frågor var i kontakt:

Maria Tapola-Haapala

universitetslektor (socialt arbete),

maria.tapola@helsinki.fi,

tel. 050 311 9530

 


 

Mathilda Wrede seminariet 2020 och Socexpo

INHIBERAT PÅ GRUND AV COVID-19

fre 13.3.2020 kl. 8.45 – 16.00

Plats: Minervatorget, Brobergsterassen 1 – 5, 10

Inbjudan med program och anmälningslänk (klicka här)!

 

Mathilda Wrede seminariet 2020 – Att bemöta och inkludera invandrare i välfärdssamhället

fre 13.3.2020 kl. 8.45 – 11.45

Plats: Minervatorget, Brobergsterassen 1 – 5, 10

Under förmiddagens seminarium får vi en inblick i aktuell socialvetenskaplig forskning om att bemöta och inkludera invandrare i välfärdssamhället. Vi får en inblick i vad urbant socialt arbete med invandrare innebär, hurdana möten nyanlända familjer har haft med socialarbetare samt om kritiska perspektiv på inkludering av vuxna migranter i integrationsprogram.

 


 

SOCEXPO 2020 - Välmående och lärande i studierna och i sociala arbetets praktik

fre 13.3.2020 kl. 13.00 – 15.00

Plats: Minervatorget, Brobergsterassen 1 – 5, 10

Under eftermiddagens Socexpo dyker vi in i studie- och arbetslivet i socialt arbete. Socexpo erbjuder en möjlighet att höra om aktuell forskning om val av yrkeskarriär för socialarbetare samt en inblick i temat psykisk välbefinnande i arbetslivet.

Socexpo erbjuder en svenskspråkig mötesplats för växelverkan mellan socialarbetarstuderanden, praktiker samt andra intresserade för att växla tankar om sociala arbetets praxis.

Inbjudan som pdf!

****************************************************************************************

Praktikforskning i socialt arbete hösten 2019

Är din arbetsplats intresserad av att erbjuda studeranden i socialt arbete en möjlighet att forska kring något aktuellt tema?

Helsingfors universitet samlar in forskningsidéer för kurshelheten Praktikforskning i socialt arbete inför hösten 2019.

Syftet med kurshelheten är att för studeranden skapa förutsättningar att forska i och utveckla arbetspraktik inom socialt arbete. Samtidigt är det en chans att få studeranden att bidra med kunskap till arbetsplatsen!

Mathida Wrede-institutet har valt två temahelheter inför närmare granskning:

  • familjecenter
  • hedersrelaterat våld

 

Skicka in din idé gärna innan 1.6 och senast 20.8.2019 med att returnera forskningsidéblanketten elektroniskt. Kolla instruktionerna/länkarna nedan!

 

Blankett för forskningsidé

Elektronisk returnering av forskningsidéer

Instruktioner för returnering av forskningsidéer på svenska

 

Datumet för Helsingifors universitets praktikforskningseftermiddag infaller tisdagen den 3 spetmber kl. 14-17.45. Vi träffas i Porthania, våning 1, sal Finlands lag / Suomen laki. Adressen är Universitetsgatan 3.

******************************************************************************************

 

Mathilda Wrede seminarium i Raseborg den 8 mars 2019

Fredagen den 8 mars 2019 ordnas det i Raseborg två seminarier - varmt välkomna!


Plats: Raseborgsvägen 37, Ekenäs, Kosthållis föreläsningssal
Tid: förmiddag 09.30 - 11.30 och eftermiddag 13.00 - 16.00

1) Förmiddagens program:

Mathilda Wrede seminariet 2019 – I dialog och delaktighet för utveckling av det sociala området

9.30 Raseborgs stads hälsning, social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

9.45 Raseborgs och kommunernas betydelse för utvecklingsverksamhetens innehåll i Svenskfinland, VD Torbjörn Stoor, FSKC

10.15 Videohälsning från Nya Zeeland, professor Ilse Julkunen

10.30 Mångprofessionellt, dialogiskt och delaktigt perspektiv – en hälsning från unga och unga vuxna

10.45 Delaktighetsperspektiv och erfarenheter från LAPE-arbetet i Nyland och Österbotten

11.00 Vad, hur och med vem vill vi föra dialogen delaktigt vidare i Svenskfinland

Lunch på egen bekostnad

Anmälning senast 01.03.2019 via denna länk.


2) på eftermiddagen inbjuder Eivor Österlund-Holmqvist, chef för social service i Raseborg till följande:

”Det du inte visste att du ville veta” - Eivor Österlund-Holmqvist

Jag kommer att lämna alla de intressanta, berikande och utmanande arbetsuppgifter jag haft under många år i kommunens tjänst. Mina pensionsdagar börjar 1.5.2019 men före det har jag semester. Jag kommer att ordna ett litet eftermiddagsseminarium fredagen 8.3.2019 kl.13-16 med fokus på det som varit mina viktigaste milstolpar under min arbetsperiod.

Rubriken berättar att vi alla äger ett visst mått av tyst kunskap. Jag vill på ett litet annorlunda sätt dela med mig av de pärlor jag samlat under mina 40 arbetsår i kommunens tjänst. De största pärlorna har jag samlat under de senaste 20 åren.

Programmet är inte helt fastslaget ännu – men jag har bett Tom Erik Arnkil, som fungerat som forskningsprofessor vid THL, att hjälpa mig att under eftermiddagen öppna upp det som jag ansett vara viktigt. Det handlar om dialoger där allas röster hörs, om att ta upp oron på ett dialogiskt sätt och om gränsöverskridande samarbete.

Jag behöver veta vem som är på väg 8.3.2019 för att jag skall kunna planera detaljerna. Föreläsningssalen i Kosthålli, där det är tänkt att vi skall vara, rymmer ca 70 personer.

Därför ber jag om bindande anmälan senast 22.2.2019.

Jag vill på det här sättet tacka alla mina fantastiska kolleger i staden.

Anmälning via denna länk.

************************************************************************************************

Workshop on Understanding and Responding to Heightened Emotions

 

18 September 2018 from 9.00–11.00

The workshop will be at Mathilda Wrede Institute, Yrjönkatu 18 in room 301 (3rd floor).

Karen Healy, Professor of Social Work, Program Director Social Work, Human Services and Counselling at University of Queensland, Australia is visiting University of Helsinki and the Mathilda Wrede Institute on the 18th of September to talk about her novel research on heightened emotions in practice.


Practitioners, students and all interested are welcome to join!

Coffee will be served, so please register by: gerd.strandberg@fskc.fi

Professor Healy, a presentation.

Professor Karen Healy (Program Director Social Work, Human Services and Counselling at University of Queensland, Australia) besöker Helsingfors och Mathilda Wrede-institutet med en föreläsning kring temat: Emotionella tillstånd i socialt arbete - hur känslor påverkar hur vi tänker, känner och agerar.

Anmälningar till: gerd.strandberg@fskc.fi

 

*************************************************************************************

Praktikforskning i socialt arbete hösten 2018

 

Är din arbetsplats intresserad av att erbjuda studeranden i socialt arbete en möjlighet att forska kring något aktuellt tema? Helsingfors universitet samlar in forskningsidéer för kurshelheten Praktikforskning i socialt arbete. Syftet med kurshelheten är att för studeranden skapa förutsättningar att forska i och utveckla arbetspraktik inom socialt arbete.

Idéerna/blanketterna returneras senast den 7 september 2018 till universitetslektor Maria Tapola-Haapala maria.tapola@helsinki.fi

MERA INFORMATION (tryck på länken nedan):

Blankett för forskningsidé

Infobrev till arbetsgivare

 

Praktikforskningsafton riktad till studerandena on arbetsplatsrepresentanter ordnas

11.9.2018 klo 16.15-19.45 

Plats: Svenska social- och kommunalhögskolan, Festsal, Snellmansgatan 12

 

*******************************************************************************************

Biografiskt perspektiv i socialt arbete - tvåspråkig studiecirkel hösten 2018


Är du intresserad av att tillämpa biografiska perspektiv i ditt eget  arbete eller att bara lära dig litet mer om sådana? En studiecirkel i ämnet ordnas med Johanna Björkenheim, som skrivit sin doktorsavhandling om biografiska förhållningssätt i socialt arbete. Gruppen träffas fyra torsdagar under hösten. Deltagarna kan tala svenska eller finska på träffarna och förutsätts förstå det andra inhemska.
 
Tidpunkt:

Torsdag 18.10. kl.14 –16
Torsdag 01.11. kl.14 –16
Torsdag 15.11. kl.14 –16
Torsdag 29.11. kl.14 –16

Plats: Mathilda Wrede-institutet, SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A.  00120 Helsingfors

Anmälningar senast 4.10.2018 till denna länk!

Förfrågningar till ilona.fagerstrom@hel.fi eller johanna.bjorkenheim@kolumbus.fi

Läs mera via denna länk!


 

Elämänkerrallinen lähestymistapa sosiaalityössä - kaksikielinen opintopiiri syksylla 2018


Kiinnostaako elämäkerralliseen lähestymistapaan perehtyminen ja mahdollisesti sen soveltaminen omassa työssä?  Johanna Björkenheim vetää keväällä valmistuneen väitöskirjatutkimuksensa pohjalta neljän tapaamisen opintopiiriä, jossa perehdytään ko. lähestymistapaan ja mahdollisuuksien mukaan kokeillaan sitä käytännössä.  Tapaamisissa osanottajat voivat puhua suomea tai ruotsia; osanottajien oletetaan ymmärtävän toista kotimaista.

Ajankohta:

Torstai 18.10. kl.14–16
Torstai 1.11. kl.14–16
Torstai 15.11. kl.14–16
Torstai 29.11. kl.14–16

Paikka: Mathilda Wrede-institutet, Yrjönkatu 18 A, 00120 Helsinki

Ilmoittautumiset viimeistään 4.10.2018 webropol-lomakkeella!

Kysymykset ilona.fagerstrom@hel.fi tai johanna.bjorkenheim@kolumbus.fi

Lue lisää tästä linkistä!
 

*******************************************************************************

Mot ett heltäckande Navigator-nätverk 
– tisdag 12.6.2018 kl.8.30-16.00 

SFV-huset G18, festsalen (Georgsgatan 18, Helsingfors)  
    
8.30-9.00 Kaffe
9.00 Introduktion Frida Westerback & Ilse Julkunen (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors universitet)
9.15 Michael Mäkelä (Regionförvaltningsverket): Utveckling av den svenskspråkiga navigatorverksamheten - en tillbakablick och nuläget
9.45 Matilda Wrede-Jäntti & Frida Westerback (Helsingfors uni-versitet): Ohjaamo/Navigatorn i de ungas ögon
10.30 Paus
10.45 Anne Määttä (Diak): Ulkoringiltä sisärinkiin - Kumuloituneista ongelmista kärsivät nuoret aikuiset pirstaleisessa palvelujär-jestelmässä  
11.45 Lunch (på egen bekostnad)
13.00 Workshoparbete genom facilitering (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad)
14.15 Kaffe
14.45 Workshoparbete forts. 
15.45 Avslutning

Seminariet riktar sig till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen som erbjuder välfärdsservice till målgruppen 15–29-åringar. Intresset är att stödja utvecklandet av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-arbetet och syftet är att skapa ett fungerande svenskspråkigt Navigator-samarbetsnätverk i samarbete med det finskspråkiga fältet. Nätverket erbjuder en plattform för kompetensutveckling genom reflektion kring teori och praktik tillsammans med inbjudna sakkunniga, professionella och unga vuxna.

Anmälan senast den 1.6.2018: https://www.webropolsurveys.com/S/DC1A2353643A5B57.par  
Tilläggsinformation: Frida Westerback, frida.westerback@hel.fi / 040 124 9986. 

Arrangör: Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad, Helsingfors universitet.

************************************************************************************************

Inom Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor har professionella möjlighet att söka med i Karriärmodellprogrammet! I programmet kan professionella utveckla sin yrkenskompetens samt utveckla service, vilket kan förverkligas som en form av praktikforskning! Socionomer och socialarbetare kan söka med för att förverkliga individuell utvecklingsplan eller tillsammans med professionella från andra yrkesgrupper.

Socialarbetare och socionomer som uppfyller ansökningsvillkoren uppmuntras att söka med!

Ansökningstiden är 2.4-30.4.2018

Broschyr på svenska med mera info

Video allmän

Video om socialt arbete

De som arbetar i Helsingfors social- och hälsovårdssektor kan läsa noggranna instruktioner från interna nätsidorna med sökorder "Uramalliohjelma". Vill du veta mera kan du även vara i kontakt med Ilona Fagerström ilona.fagerstrom@hel.fi.

 

************************************************************************************************

Johanna Björkenheim disputerar för  doktorsgraden i socialt arbete

Hennes avhandling ”Towards biographical agency in health social work” framläggs till offentlig granskning vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Tid: fredagen den 6.4.2018, kl.12.00.
Plats: Helsingfors universitet, Auditorium 13, Fabiansgatan 33, 3. vån. Helsingfors


Opponent är professor Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet, Danmark. Disputationen sker på engelska.

Johanna Björkenheims doktorsavhandling publiceras i Mathilda Wrede-institutets forskningsserie med nummer 6/2018 och kan laddas ner här.

Läs mera här!

Avhandlingen finns till salu hos FSKC. Skicka mail till gerd.strandberg@fskc.fi så skickar vi boken till dig.
Boken kostar 26,00 euro + portoavgift.

*********************************************************

Kom med i Delaktighetsnätverk för professionella som arbetar med barn och unga inom det sociala området! Syftet är att tillsammans med professionella reflektera kring teori och praktik, samtidigt som vi testar verktyg och teorier i praktiken. Några till ryms med!

Nogrannare info och anmälningsblanketten hittar ni under denna länk.

************************************************************************

Bekanta dig med Mathilda Wrede-instititutets ny strategi via webbsidan
http://fskc.fi/mathilda_wrede_institutet/strategi/
28.12.2017

 

*********************************************************

Kolla in ny video "Käytäntötutkimuksen taito" om praktikforskning!
Practice research video with english text here!

HANDLEDD Praktik i socialt arbete

Sociala arbetets praktikperiod för studeranden på Svenska social- och kommunalhögskolan ordnas som vanligt januari-mars 2018. Universitetslektor Harry Lunabba ansvarar för kurshelheten.

Är du eller din arbetsgemenskap intresserad av att erbjuda praktikplats och kunnande till studeranden?

Via denna blankett kan ni anmäla ert intresse:

http://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/79425/lomake.html

 

**********************************************************

PraKtikforskning
 

Praktikforskningsdagen ordnas 12.9.2017 kl.8.30-12 på Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12, Festsalen .

Välkommen!

 

**************

 

Årets Mathilda Wrede-seminariet ordnades den 15.6.2017.

Seminariet ordnades med följande tema:
KULTUR OCH DESS MÖJLIGHETER INOM DET SOCIALA OMRÅDET

Lär mer här!

 

**************

 

PM Pia K Eriksson disputerade för doktorsgraden i soialt arbete 12.11.2016

Opponent, professor Tommy Lundström; kustos, professor Ilse Julkunen och disputerande magister Pia K Eriksson

Pias doktorsavhandling kan köpas som tryckexemplar hos FSKC till självkostnadspriset 26 euro/bok + porto. Tag kontakt med gerd.strandberg@fskc.fi

 

**************

PM Pia K Eriksson disputerar för doktorsgraden i soialt arbete

Pia K Erikssons doktorsavhandling i socialt arbete: ”Prospective adoptive parents within pre-adoption services: An interplay of emotions and power in social interaction”, framläggs till offentlig granskning vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, lördagen den 12.11.2016, kl. 10:00. Adress: Helsingfors universitet, Auditorium XII, vid Unionsgatan 34, 3. vån. i Helsingfors.
 

Ladda ner Pias avhandling från Helsingfors universitets sidor här:
”Prospective adoptive parents within pre-adoption services: An interplay of emotions and power in social interaction”

 

**************

Pia Eriksson, forskarsocialarbetare vid Mathilda Wrede-instituet har publicerat följande artikel:

Fear of loss of a wanted child: emotional accounts of Finnish prospective adoptive parents in pre-adoption services (2016) i Adoption & Fostering 40(3) 209-218.
http://aaf.sagepub.com/content/40/3/209.full.pdf?ijkey=igPwqWT4lGMkUD8&keytype=finie

Losing control in pre-adoption services: Finnish prospective adoptive parents´ emotional experiences of vulnerability (2016) i Social Work & Society 14(1).
http://www.socwork.net/sws/article/view/460

 

**************

FORUM FSKC - Mathilda Wrede-institutets strategi

Välkommen till MW-institutets strategieftermiddag!
Tid: fredag 16.09.2016 kl. 13.00-15.30
Plats: SFV-huset G18, mötesrum 301 våning 3, FSKC, Georgsgatgan 18 A 8, Helsingfors

Programmet kan läsas här!

 

***********

Praktikforskningsdagen 12.9.2016 och info till arbetsgivare om praktikforskning i socialt arbete.

Ladda ner mer och viktig info om dagen och studierna här.

Och programmet här.

 

***********

PM Camilla Granholm disputerade 15.4.2016

vid Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet med avhandlingen "Social work in digital transfer – blending services for the next generation". Disputationen ägde rum i Helsingfors universitets huvudbyggnad, Lilla festsalen, Fabiansgatan 33.

Opponent var Universitetslektor, docent Stefan Sjöström, Umeå universitet, och kustos var professor Ilse Julkunen.

Camillas avhandling hittar du här:
http://www.fskc.fi/Site/Data/2067/Files/C_Granholm_DR_avhd_2016_PDF_version.pdf

Camillas doktorsavhandling kan köpas som tryckexemplar hos FSKC till självkostnadspriset 26 euro/bok + porto. Tag kontakt med gerd.strandberg@fskc.fi

 

Mathilda Wrede-seminariet 2016

Program och föreläsarnas presentaioner från årets Mathilda Wrede semi hittar du här:

http://fskc.fi/mwsemi2016/

Ann-Marie Lindqvists doktorsavhandling i socialt arbete:

”Personer med utvecklingsstörning skapar och utövar sitt sociala medborgarskap – spänningsfält kring delaktighet”, framlades till offentlig granskning vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Institutionen för socialvetenskaper, Helsingfors universitet, huvudbyggnaden (Fabiansgatan 33), sal 12, lördagen den 13.9.2014.

Avhandlingen som PDF-fil.

Avhandlingen kan köpas som tryckexemplar hos FSKC till självkostnadspriset 26 euro/bok + porto. Tag kontakt med gerd.strandberg@fskc.fi