Mathilda Wrede-institutets
STYRELSE 2023-2024

Helsingfors stad
ordförande: Alexandra Allén (ledande socialarbetare)
ersättare: Viveca Kailasto (specialplanerare)

ordinarie: Niclas Rönnholm (chef för den grundläggande utbildningen)
ersättare: Moa Thors (chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen)                 

Västra Nylands välfärdsområde
ordinarie: Benita Öberg (direktör för svenskspråkig service)
ersättare: Kia Leidenius (specialsakkunnig)

Östra Nylands välfärdsområde
ordinarie: Katarina Alhovuori (resultatenhetschef för tjänster för barn, ungdomar och familjer)
ersättare: Kristina Huopalainen (serviceansvarig, tjänster för tidigt stöd)

Helsingfors universitet
ordinarie: Maija Jäppinen (biträdande professor)
ersättare: Nina Östman (universitetslärare)

ordinarie: Ilse Julkunen (professor)
ersättare: Matilda Wrede-Jäntti (universitetslektor)           

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
vice ordförande: Marina Bergman-Pyykkönen (universitetslärare)
ersättare: Jenny Stenberg-Sirén (prorektor)

Arcada
ordinarie: Åsa Rosengren (överlärare)
ersättare: Eivor Söderström (lektor)

FSKC
ordinarie: Torbjörn Stoor (VD)
ersättare: Veronica Salovaara (utvecklingschef)

Forskarsocialarbetare:
Fanny Södergran och Ida Nikula.


Mathilda Wrede-institutets strategi

Mathilda Wrede-institutet

Mathilda Wrede-institutet är en praktikforskningsorienterad miljö som främjar och utvecklar interaktionen mellan undervisning, forskning och praktik inom det sociala området. Verksamheten vid Mathilda Wrede-institutet baserar sig på samarbetsavtal mellan olika aktörer och organisationer inom välfärdssektorn. Institutet fungera i landskapet Nyland och är beläget i Helsingfors. Institutets ambition är att fungera i aktiv växelverkan med aktörer i hela Svenskfinland. Institutet tar sin avstamp i den verksamhet som stipuleras om i lagen (1230/2001) och förordningen om kompetenscentrumverksamheten samt i förslaget till ny lag om ordnandet av sociala- och hälsovård.

Vision

Mathilda Wrede-institutet genererar ny kunskap, om socialt arbete, genom praktikforskning, som gagnar utvecklingen av välfärdssektorn både ur ett brukar- och professionellt perspektiv.

Institutet är en forskningsarena som bedriver egen praktikforskning och koordinerar forsknings- och utvecklingsarbete inom Svenskfinland men också nationellt. Institutets forskningsstrategi utvecklas i dialog med institutets intressenter, samarbetsparter, brukare och landskapen.

Institutet är en anlitad samarbetspart i det lokala utvecklingsarbetet som utförs tillsammans med kommuner, tredje sektorn och landskapen. Institutet ingår i tvärvetenskapliga akademiska forsknings- och utvecklingsmiljöer och har ett väl utvecklat nätverk både nationellt och internationellt.

Mission och värdegrund

Mathilda Wrede-institutet mission och värdegrund utgår från följande helheter:


Delaktighet och lärande

Institutet erbjuder möjligheter för studerande, praktiker, servicebrukare, forskare och lärare inom det sociala området att mötas i dialog och på så sätt stödja kunskapsutveckling. Idén är att integrera praktisk och teoretisk kunskap för att skapa nya genomtänkta redskap och begrepp för arbetet som beaktar sammanhanget och de lokala behoven.


En levande utveckling av den språkliga dimensionen

Den språkliga organiseringen utvecklas genom en inklusiv infallsvinkel. Institutet bereder möjligheter för utveckling av kompetens och service på svenska och stöder parallellspråkighet. Utvecklingen av den språkliga organiseringen förutsätter gränsöverskridande samarbete.


Lokal och global relevans

Praktikforskning förutsätter lokal förankring. Det breda finlandssvenska nätverket ger utrymme för regionala jämförelser och lärande i aktuella och kritiska frågor med både nationell och global relevans.

Etisk hållbarhet

Institutet förespråkar både ett mångdimensionellt och ett mångaktör perspektiv med respekt för olika röster. Hållbara lösningar eftersträvas både från ett forsknings- och ett praktikrelaterat perspektiv. Detta innebär dialogiskt och långsiktigt samarbete med aktörer inom det sociala området och inom forskningsinstitutioner. Praktikforskning förutsätter extern validitet och det är viktigt att kritiskt validera resultat genom en öppen dialog.

 

Verksamhetslinjer:
 

1) Interaktiva samarbetsformer och nya kunskapsallianser

Mathilda Wrede-institutet arbetar interaktivt för aktuell praktikforskning med hjälp av digitala verktyg. Mathilda Wrede-institutet är lättillgängligt och använder sociala medier för att synliggöra det praktikforskningsrelaterade arbetet som görs inom det sociala området. Digitala verktyg möjliggör nationellt gränsöverskridande praktikforskningssamarbete. Gränsöverskridande samarbete förstärks både digitalt och med Mathilda Wrede-institutets olika samarbetsformer.

Mathilda Wrede-institutet utvecklar och etablerar samarbete med de nya landskapen och den tredje sektorn. Institutet värnar om att bygga upp samarbete och allianser med bildnings- och ungdomsväsendet i kommunerna. Nya kunskapsallianser förväntas generera bred förankring och bidra med nya substansagendor kring förändringsarbete.
 

2) Praktikforskning i aktuella substansområden

Mathilda Wrede-institutets grundval vilar på vetenskaplig verksamhet med praktikforskning som ledstjärna. Institutets satsning för främjande av praktikforskning har en strategiskt långsiktig agenda.

Praktikforskningen sker i dialog och samarbete med instanser inom det sociala området och har som uppgift att producera relevant kunskap för praktiken. Detta förutsätter förhandlingar med omgivningen och med berörda parter, så som beslutsfattare, praktiker och servicebrukare. Praktikforskning kan på så sätt ses som en reflektiv och inkluderande mötesplats mellan olika aktörer.

Praktikforskning förverkligas i nära kontakt med sitt forskningsobjekt med ett deltagarorienterat perspektiv och en samordnad kunskapsproduktion. För att praktikforskning skall vara verkningsfull behöver den vara strategiskt förankrad i praktikmiljön och dess ledning. Förankringen i ledningen blir speciellt väsentlig när praktikforskning berör servicestrukturer förknippat med språk- och minoritetsfrågor.

Substansområden med aktuellt forsknings- och utvecklingsbehov är:

  • unga och unga vuxna
  • äldreomsorg
  • kultur och socialt arbete
  • strukturellt socialt arbete
  • delaktighet

Institutet publicerar doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga arbeten i sin forskningsserie.
 

3) Experiment, innovationer, förändringsarbete och kunskapsspridning

Inom denna helhet ligger fokus på flexibla och smidiga utvecklingsprocesser. Institutet utvecklar nya verksamhetskoncept genom experiment och innovationer i syfte att skapa verktyg för strukturellt socialt arbete.

Institutet utvecklar ett koncept för forskningsöversikter som tryggar den kumulativa kunskapsproduktionen. Forskningsöversikterna utgår ifrån praktikens behov och fungerar som vetenskapligt stöd för det praktiska arbetet.

Institutet vidareutvecklar koncept för forskningscirklar. Forskningscirklarna erbjuds till praktiker, utvecklare och forskare. Innehållet tar avstamp i institutets substansområden för aktuellt forsknings- och utvecklingsbehov.

Institutet satsar på nya former av forskning i praktiken såsom Living Lab- konceptet där substansfokuset fortsättningsvis riktas mot målgruppen unga och unga vuxna.

 

------------------------------------------------------------------------------

mathilda wrede-institutets handlingsplan 2018-2019

 

________________________________________________________________

Mathilda wrede-institutets
strategi 2014-2017

Det här är ett strategidokument som utvecklats inom Ab Det finlandssvenska kompetenscentret och Mathilda Wrede-institutets styrelse. Dokumentet består av en allmän strategi och en konkret handlingsplan.