Resedagbok från Stockholm

06.07.2017 kl. 17:25
Den 12 juni besökte FSKC och MWI Stocholm för en dag. Under dagen besökte vi Stiftelsen det Allmänna Barnhuset och Sveriges kommuner och landsting.

Efter en ovanligt tidig väckning i Finland, landade FSKC och Mathilda Wrede institutets personal i Stockholm en smått regning junimorgon. Vår Stockholmsdag inleddes med ett välbehövligt pit stop på ett café innan vi begav oss iväg till dagens första besök på Allmänna Barnhuset.

Det Allmänna barnhuset är en statlig stiftelse med lång historia. Stiftelsen grundandes redan 1633 av kung Gustav II Adolf och har därmed en över 300-årig historia i arbetet för barn i utsatta historier. Vi blev väl mottagna av Åsa Lundström Mattsson och Susanne Björk som berättade om stiftelsen verksamhet för oss. Stiftelsen beviljar understöd till forskning såväl som bedriver egen forskning inom sin egen verksamhet. Genom konferenser, seminarium och fortbildningar strävar man till att öka komptensen och kunskapen på hos professionella i sitt arbete med barn.                                                                                                                               

Det Allmänna barnhusets verksamhet har flera gemensamma utgångspunkter med det arbete vi utför på FSKC, exempelvis fick vi ta del av den pågående studien Forskningscirklar om barn och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten - En nationell studie, där man strävat till at på basen av forskningsbaserad kunskap utveckla praktiken, och i synnerhet ungdomars deltagande tillsammans med praktiker. Liksom i FSKC:s verksamhet finns här en stark strävan att koppla forskning och praktik samman, och det var därför inspirerande att ta del av de metoder och strategier man använt sig av i forskningscirklarna.               

En annan gemensam nämnare för Allmänna barnhusets och FSKC:s verksamhet är betoningen på delaktighet. I det pågående LAPE-projektet är en av FSKC:s huvudfokus barn och barnfamiljers delaktighet. BRA- barns rätt som anhöriga till exempelvis en förälder med någon typ av sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruk är en samtalsform utvecklad av Allmänna barnhuset som utgår från barns rätt tryggande i svensk lag och barnkonventionen. Stiftelsen ordnar utbildningar för professionella i BRA-samtalsmetod, vars syfte är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme genom stöd och kunskap. Den långsiktiga målsättningen är att genom samtalsmetoden förebygga psykisk ohälsa och trygga en normal utveckling hos barnet.

Mera om Stiftelsens Allmänna barnhuset och en hel del material finns att ta del av på webben, för de som är intresserade av att veta mera.

Efter en lunchpaus var det sedan dags att bege sig vidare till Sveriges kommuner och landsting där vi togs emot av Fredrik Lindenkrona och Karin Lindström. SKL är en intresseorganisation vars uppgift ligger i att verka som en resurs som stöder utvecklingen inom kommuner och landsting i Sverige. Organisationen Sveriges kommuner och landsting har en oerhört omfattande verksamhet, som innefattar såväl intressebevakning som en arbetlivsorganisation såväl som hälsa, sjukvård och samhällsplanering.   

                           

Utsikten från SKL:s personalcafé

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsikten från SKL:s personalcafé.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivrigt fotograferande och beundrande av utsikten från SKL:s personalcafe.

 

Under vårt besök fick vi främst bekanta oss närmare med  uppdrag psykisk hälsa, som är en överenskommelse mellan regeringen och SKL som innefattar finansiering och målsättningar för att förebygga och motverka psykisk ohälsa i Sverige. Uppdrag psykisk hälsa är i praktiken en fortsättning på tidigare överenskommelser mellan nämnda parter av vilken den första Barntåget, en verksamhet som ägde rum redan innan 2009. Arbetet med den pågående överenskommelsen uppdrag psykisk hälsa definieras på uppdrag psykisk hälsas hemsida enligt följande: ”Arbetet utgår från de övergripande målsättningar som anges i regeringens Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016” (PRIO psykisk ohälsa) och SKLs långsiktiga handlingsplan för Psykisk hälsa kongressperioden 2012-16.”                                                                                                                                               

Bland annat fick vi bekanta oss med SIP, samordnad individuell plan, en lagstadgad serviceform som ska upprättas ifall en individ behöver hälso- och sjukvårdstjänster såväl som sociala tjänster. En SIP är ett sätt att samordna servicen och se till att sektors- och organisationsöverskridande arbete fungerar så bra som möjligt och på så sätt undvika att klienten bollas mellan olika serviceformer, eller inte får rätt typ av stöd vid rätt tillfälle. Även här kunde vi från FSKC och Mathilda Wrede på många sätt känna igen de strukturella processer som även för tillfället även äger rum i Finland. Därför var även detta besök på många sätt givande. Det är alltid intressant att se hurudana lösningar andra aktörer funnit till liknande problem och se hur man tar sig an uppgifter på olika eller liknande sätt.

Mera information och material om uppdrag psykisk hälsa hittas också på webben.

Fullastade med material i form av bokhögar och infobroschyrer och kunskap från två trevliga möten återstod sedan endast en stund fri samvaro i Stockholm city innan vi begav oss av hemåt mot Helsingfors och Vasa igen. Från FSKC:s och MWI:s sida tackar vi för det fina mottagandet och de intressanta inblickarna i deras verksamhet vi fick av våra kolleger i Stockholm. 

 

Källor, förutom egna anteckningar från dagen:

Stiftelsen allmänna barnhuset

Uppdrag psykisk hälsa

Sveriges Kommuner och landsting

 

Nina Östman